Converter Tools
तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

माथि प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण ।

What is Preeti to Unicode converter?
'Preeti to Unicode Converter' is simply a platform to convert preeti font to unicode font. Preeti to unicode converter converts preeti font (Nepali font) to unicode (Web acceptable) font. 'NMB News preeti to unicode converter' easily converts preeti font to unicode font automatically. Just paste or write preeti font on above box which will be automatically converted to unicode font on box just below the preeti font box. Its Nepal's Leading Preeti to unicode converter page powered by nmbnews.com, Nepal's Leading Online Newsportal of Nepal. Preeti to Unicdode.

How to use preeti to Unicode converter?
Just type preeti font in the upper box of preeti to unicode converter page at preeti.nmbnews.com. The unicode font will be displayed on second box of preeti to unicode converter page automatically. Also you can use unicode to preeti converter from unicode.nmbnews.com and type Nepali font through roman from roman.nmbnews.com